Myndigheterna

Myndigheterna

Myndigheterna

I Jämtlands län finns det närmare 40 statliga myndigheter representerade och sysselsätter i dagsläget cirka 3 500 personer. Detta gör länet till en attraktiv plats för akademiker och kompetensföretag.

Varför så många myndigheter i Jämtlands län?

Flera myndigheter har funnits i Jämtlands län under en längre tid men särskilt många flyttade hit i samband med nedskärningarna inom Försvarsmakten under sent 1990-tal till tidigt 2000-tal. Östersund, som vid tillfället hade flera regementen, ansågs bli särskild drabbat och fick därför ett tiotal nya myndigheter till staden. Detta som en kompensation för det stora bortfallet av arbetsmöjligheter. Resultatet ser vi i dag: de statliga myndigheterna tillsammans är en av länets största arbetsgivare. Myndigheterna utgör en stor del av näringslivet och bidrar till liv, rörelse och kompetens i regionen.

Plats för utveckling

Östersund är en stad som växer och vill mer. Just nu byggs det mest i landet här i förhållande till stadens storlek och det görs stora offentliga investeringar inom evenemang, idrott och kultur.

Här finns kompetens och plats att expandera. Många väljer därför att flytta hit för att komma nära friluftsliv och utomhusaktiviteter, vilket i sig är en drivmotor för länet. Enkelheten lockar också med korta avstånd till jobb, barnomsorg och skola liksom möjligheter till boende och hög livskvalitet.

Statlig närvaro i hela länet

Myndighetsnätverket jobbar för att stärka den statliga närvaron i hela länet. Det pågår ett arbete med att utveckla möjligheten att jobba på distans, till exempel i så kallade arbetshubbar. Detta kan bidra till att underlätta människors vardag och minska resandet – bra för landsbygden, bra för miljön.

Dessa myndigheter finns i dag representerade i Jämtlands län:

 

Arbetsförmedlingen Länsstyrelsen Jämtlands län Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Arbetsmiljöverket Länsstyrelsen i Västra Götalands län Statens fastighetsverk
Domstolsverket Migrationsverket Statens jordbruksverk
Folkhälsomyndigheten Mittuniversitetet Statens servicecenter
Fortifikationsverket Naturvårdsverket Tillväxtanalys
Försvarsmakten Polismyndigheten Tillväxtverket
Försvarets materielverk Regeringskansliet Trafikanalys
Försäkringskassan Riksarkivet Trafikverket
Kriminalvården Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Tullverket
Kronofogdemyndigheten Sametinget Umeå universitet
Lantmäteriet Skatteverket Åklagarmyndigheten
Livsmedelsverket Skogsstyrelsen
Luftfartsverket Specialpedagogiska skolmyndigheten